Skip links

ensenyant llengua materna

prollema som una proposta adreçada a jovent migrat sol en situació d’exclusió social severa, que els i les capacita, prèvia formació, com a ensenyants de la seva llengua materna.

joves

d’origen estranger en situació d’exclusió social severa.

 • amb edats compreses entre 17 i 23 anys.
 • amb domini de les llengües d’acollida.
 • preferència per a jovent en situació de desocupació forçosa (no accés a: estudi i/o feina).
 • prioritzant-se qui no disposi de ingressos regulars.
 • indiferent la seva situació administrativa (amb o sense NIE, DNI, passaport…), tot i que l’absència d’aquesta esdevé preferent per a participar-ne.
 • prioritzant-se qui es trobi en situació de vulnerabilitat habitacional.

s’entèn com a quelcom voluntari,complementari i compatible a l’itinerari traçat d’acord al projecte de vida del propi jovent.

inscriu-te

voluntaris

 • 5 persones voluntàries per jovent participant.
 • amb ànim d’efectuar acompanyament amablefacilitador que permeti la posada en pràctica d’allò treballat durant la formació capacitadora, incrementant alhora el grau de seguretat i confiança del jovent a l’entorn aula en rol d’ensenyant.
 • 1 sessió setmanal durant 4 setmanes emplaçades a l’últim mes corresponent a la fase de formació del jovent ensenyant.
 • finalitzades les pràctiques, s’efectua avaluació conjunta entre jovent, persones voluntàries i persona responsable de la proposta, determinant la seva capacitació com ensenyant de la seva llengua materna de forma remunerada.
inscriu-te

aprenents

 • persones interessades en l’aprenentatge de la llengua ofertada amb o sense coneixement previ.
 • 5 aprenents per jove ensenyant.
 • l’ensenyament de la llengua es planteja des d’una vessant inicial, pràctica i únicament oral.
 • s’aposta pel saber comunicar i comprendre, usant expressions i frases senzilles d’ús quotidià.
 • se cerca que l’aprenent adquireixi cert grau d’autonomia en la comunicació amb el parlant de la llengua apresa.
 • la disponibilitat del jove determina dia i hora de les sessions formatives.
inscriu-te

llengües

la riquesa de la proposta resideix que edició rere edició les llengües impartides poden ser diferents, doncs serà l’origen, i en conseqüència la llengua materna del jovent participant, qui ho determini.

no cerquem llengües determinades, encara que des d’una mirada decolonial posem en valor les llengües d’origen que han sofert el pes del colonialisme cultural.

calendari

l’execució de prollema s’encabeix en el marc del calendari acadèmic, facilitant la compatibilització amb altres recursos que permeten la concreció de l’itinerari del jovent participant.

desembre

difusió

presentació

selecció

gener > abril

formació
d’ensenyants

180h · dmt, dmc i dj · 10-13h

 didàctica
material pedagògic
pràctiques formatives

maig > juny

trimestral primavera

pràctic · inicial-bàsic · oral

5 aprenents
1 sessió a la setmana
90 minuts per sessió
remunerat

juliol

intensiu

pràctic · inicial-bàsic · oral

5 aprenents
2 sessions a la setmana
120 minuts per sessió
remunerat

octubre > desembre

trimestral tardor

pràctic · inicial-bàsic · oral

5 aprenents
1 sessió a la setmana
90 minuts per sessió
remunerat

té una durada de 9 mesos amb possibilitat de pròrroga trimestral (trimestre tardor).

la participació resta desglossada en 2 moments: formació d’ensenyants i jovent ensenyant.

faqs

sí. la proposta s’adreça en especial a aquell jovent que no disposa de documentació.

tot i que la proposta s’adreça i prioritza a joves en situació de desocupació (‘no faig formació, no treballo‘), es contempla l’opció que puguis comptabilitzar la teva formació amb la participació a prollema. Tan sols has de valorar horaris i distribució del temps per poder fer ambdues coses amb el màxim de qualitat.

cap problema. Apostem per l’ensenyament de la teva llengua materna des de l’oralitat, és a dir ensenyaràs a parlar i que entenguin la teva llengua parlada en un nivell inicial i bàsic. #aparlarsaprènparlant

sí que ens cal que disposis de passaport per poder obrir un compte social a l’entitat bancària.

des del moment que inicies la teva participació a prollema (novembre) fins que imparteixes la formació (abril), gaudim de temps per a què hagis disposat o tramitat el passaport, i per què l’entitat bancària t’obri el compte.

En cas contrari, tot i que no és la nostra manera de treballar, cobraries en mà.

realitzar la formació d’ensenyants no suposa guany econòmic. Prollema et capacita com a ensenyant de la teva llengua materna, alhora que cerca les persones aprenents de la teva llengua.

tot i la recerca d’aprenents, no es garanteix que n’hi hagin, doncs l’aprenentatge de la llengua respon a inquietuds i a interessos personals, donant-se la situació que, tot i realitzada la formació i gaudint de la capacitació com a ensenyant, no en disposem d’aprenents de llengua… tocarà esperar a les següents convocatòries: intensiu estiu + trimestral tardor.

seran les persones aprenents qui efectuen el pagament de la formació rebuda.

entenem prollema com a quelcom més que una opció de guany de diners a partir de coneixement propi, sinó com un procés d’aprenentatge personal: increment d’apoderament personal, ampliació de xarxa, participació en construcció de coneixement en comú, aportar mirada descolonitzadora, participar i interactuar amb la societat d’acollida, etc…

com treballem

els trets identitaris de la proposta defineixen el com ho fem i què cerquem fent-ho d’aquesta manera.

apoderament

construcció comuna de coneixement

reconeixement i autonomia

oralitat

xarxa

retorn al sistema educatiu

perdurabilitat

remuneració

beca transport

apoderament

la proposta es presenta com apoderadora, doncs des del primer moment serà el jovent qui determini, o no, la seva participació.

apoderadora en tant que serà el jovent qui elabori la formació a impartir, qui comparteixi el seu coneixement, qui la imparteixi, qui interactuï amb d’altres persones en un pla de igualtat, qui se senti en acció i en activitat.

construcció comuna de coneixement

el grup de joves participants junt amb el suport del personal responsable de la proposta, elaboraran i dissenyaran el contingut de la formació a impartir, construint en comú, resolent dubtes, recolzant-se en l’assaig-error…, accions que permeten la interiorització del rol d’ensenyant.

reconeixement i autonomia

esdevenir ensenyant incrementa les competències cognitives, personals, comunicatives, socials, transversals, etc… reconegudes per l’entorn i pel propi subjecte.

l’ensenyament de la llengua materna concep com a positiu i visible llur origen i identitat, emplaçant-se com a part de la interacció social i cultural, essent agent emissor (llengua i cultura pròpia) així com receptor (llengua i cultura acollida). Reconeixent-se com a membre actiu de la societat d’acollida.

oralitat

l’ensenyament de la llengua impartida pel jovent ensenyant es basa exclusivament en l’oralitat.

se cerca que l’aprenent esdevingui autònom en la comunicació amb el parlant de la llengua apresa.

xarxa

ensenyar la pròpia llengua posa en contacte al jovent amb persones de la societat d’acollida que en participen com a voluntàries o com aprenents.

generant-se relació, simpaties i confiança, permetent obrir portes que de inici semblaven llunyanes: feines temporals, possibilitat de regularització administrativa, habitatge, referents adults, etc…

el desenvolupament de la proposta i la respectiva consecució d’objectius es recolza en la participació i suport d’una àmplia xarxa de recursos, professionals del territori i persones particulars.

retorn al sistema educatiu

s’orienta i acompanya al jovent participant que es troba en situació de desocupació forçosa per a (re)incorpor-se al marc formatiu (reglat i/o no-reglat) un cop finalitzada la seva participació a l’edició corresponent.

es tenen present interessos, motivacions i tempos d’acord al seu projecte de vida.

perdurabilitat

es proposa la renovació de l’equip dels joves participants edició rere edició, permetent donar cabuda a nous joves participants.

remuneració

impartir llengua en un marc remunerat, capacita al jovent ensenyant com agent actiu de la seva pròpia situació, sufragant part de la seva manutenció i permetent reduir dependència vers la infraestructura assistencial.

funcionament guany ingressos jove

 • és l’aprenent qui efectua el pagament de la formació impartida.
 • màxim 5 aprenents per jove ensenyant.
 • el pagament s’efectua via transferència bancària.
 • el cobrament s’efectua a finals de mes (entre els dies 28 i 31).
 • imprescindible jove disposi compte bancari propi.
 • en cas que no en disposi, efectuem acompanyament per l’obertura d’aquest.
 • si per manca de documentació no es disposa de compte bancari, s’efectua el pagament en mà.

beca transport

prollema facilita al jovent participant una beca de transport en format bicicleta amb durada de 10 mesos.

Finalitzada la beca, el jovent determinarà si vol continuar-ne fent ús o no, accedint a una cessió permanent.

per dur-ho a terme comptem amb la col·laboració de biciclot.

objectius

esdevenir alternativa a la situació de desocupació forçosa del jovent participant

conferir sensació d’utilitat personal, essent el jovent participant agent actiu i definitiu en el procés i execució de la proposta.

gaudir de la primera experiència prelaboral que possibiliti disposició de ingressos fora del marc assistencial.

generar i ampliar xarxa personal del jovent participant a partir de la interacció establerta amb el grup d’iguals i el conjunt de persones  que participen en el desenvolupament de la proposta (voluntàries i aprenents), essent perdurables en el temps i possibilitadores d’oportunitats.

i després de prollema, què?

Tot i que la participació a prollema, acotada a un calendari, és finita i contempla la desvinculació progressiva del jovent participant a mida que es desenvolupa la seva participació; s’efectua, també, acompanyament que cerca la concreció i definició del seu projecte de vida.

formació

participar a la proposta permet al jovent veure’s ‘capaç de‘, assumint competències i capacitats transferibles a l’àmbit formatiu, concebent l’espai de treball (aula) com espai d’assumpció de coneixement, de competències i de relacions. S’orienta i acompanya al jovent participant que es troba en situació de desocupació forçosa per a (re)incorpor-se, un cop finalitzi la seva participació a prollema, al marc formatiu reglat i/o no-reglat, respectant interessos, motivacions i tempos d’acord al seu projecte de vida.

rèplica

replicar la proposta arreu del territori amb l’objectiu que jovent capacitat i amb participació finalitzada articuli grup de joves migrats sols en situació d’exclusió social severa per a què esdevinguin ensenyants de la seva llengua materna. Essent el territori garant de cobertura residencial i de necessitats bàsiques en la durada de la rèplica.

ingressos regulars

es contempla la possibilitat que el jovent continuï realitzant ensenyament de la seva llengua materna un cop finalitzada la seva participació a prollema, cobrint demandes específiques de determinats col·lectius professionals: ensenyament, acció social, cooperació internacional, etc…

xarxa social

interactuant amb persones alienes al seu entorn en el marc ‘ensenyament-aprenentatge’ (voluntàries i aprenents), es genera relació, simpatia i confiança fora de l’aula, permetent obrir portes que de inici semblaven llunyanes: feines temporals, possibilitat de regularització administrativa, habitatge, referents adults, etc…, perdurables més enllà de la seva participació a prollema.

impacte

la previsió de l’impacte per jove participant cerca incidir sobre 5 persones voluntàries durant les pràctiques formatives, i sobre un total de 15 persones aprenents distribuïdes al llarg del període que el jovent imparteix formació.

 • 1a edició. 2014-2015
 • 2a edició. 2015-2016
 • 3a edició. 2016-2017
 • 4a edició. 2018-2019
 • 5a edició. 2019-2020
 • 6a edició. 2021
 • 7a edició. 2022
 • 8a edició. 2023

de jovent participant
resta capacitat com a ensenyant
de la seva llengua materna

memòria 8ª edició

equip

l’equip el conformen els responsables de la proposta a territori (Barcelona, Tarragona i Salt), i, d’acord a la naturalesa d’aquesta, entre 4 i 6 joves ensenyants -grup paritari i divers lingüísticament- que canvien edició rere edició donat el caràcter transitori de prollema. Alhora, edició rere edició, joves d’edicions anteriors resten vincultats a la proposta en tant que conductors de serveis propis de la proposta: 1.formació a mida a col·lectius professionals (acció social, ensenyament, cooperació internacional, etc.., 2.intermediació lingüísctica a entitats socials i 3.traducció de textos.

des del 2021 comptem amb rèplica de la proposta a la ciutat de Tarragona, conduïda per jove que anteriorment participà com a ensenyant; i des d’inicis del 2023, hem engegat rèplica a Salt, seguint la mateixa lògica de ser conduïda per jove capacitat i coneixedor de la proposta

Naoufal Hamdaoui

ensenyant d'amazic del Rif [BCN]

Lamyae Aherroq

ensenyant de darija [BCN]

Boubacar Bah

ensenyant de fula [BCN]

Anas Achraou

ensenyant de darija (formació específica a professionals de l'acció social) [BCN]

Chaimae Benlemchkraf

intermediació lingüística de darija a entitats socials [BCN i TGN]

Júlia + David | Chaimae + Armand

coordinació BCN + Tarragona

Mustapha Hachami + Kamal el Karam

equip d'ensenyants de darija (formació específica a professionals de l'ensenyament) [BCN]

prollema és una proposta de l’associació sociocultural La Muga (núm. Inscripció en el Registre d’associacions de la Generalitat: 40637J/1).

finançament

balanç econòmic

ingressos 2023
 
40.515,02 €  

 • serveis
 • finançament públic
 • finançament privat

balanç econòmic

ingressos 2022
 15.685,97 €

 

 • serveis
 • donacions
 • finançament públic
 • finançament privat

balanç econòmic

despeses 2023
 40.515,02 €

 • béns consumibles
 • bestretes laborals
 • guanys joves
 • altres despeses

balanç econòmic

despeses 2022
15.485,97 €

 • béns consumibles
 • bestretes laborals
 • guanys joves

el nostre finançament es basa en recursos públics (subvencions administracions) i recursos privats (subvencions entitats privades i/o premis). Som entitat sense ànim de lucre que aposta per l’Economia Social i Solidària, prioritzant el benestar personal per davant del benefici econòmic, consumint i teixint aliances amb entitats i empreses que també n’aposten.

col·laboren amb nosaltres

MJ&A_
MIRAS_UAB
Màster Universitari en Interpretació de Conferències (MUIC)

Barcelona

la Nau Bostik

c/Ferran Turné, 11

Tarragona

Espai Jove Kesse

c/ Sant Antoni Maria Claret, 12-14.

Salt

Ateneu Popular Coma Cros

c/ Sant Antoni, 1 .

Adreça

Ferran Turné, 11
Barcelona

Contacta

+34 633 155 017
prollema@prollema.org

Xarxes